Languages: 
บริการรับฝากของ(Self Storage)
 


 

พิธีการศุลกากรขาออก Export Customs Clearance

สินค้าที่ส่งออกจากประเทศไทย ต้องผ่านพิธีการศุลกากรขาออก ซึ่งเป็นการรายงานต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรว่า มีสินค้าอะไรบ้าง ใครเป็นผู้ส่งออก และส่งไปที่ใด

การส่งออกทุกชิปเม้นท์ เราจะจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเดินพิธีการศุลกากรขาเข้าปลายทางให้กับลูกค้าดังนี้


สำหรับงานส่งออกทางเรือ

สำหรับงานส่งออกทางเครื่องบิน
 •  
  INVOICE
 •  
  PACKING LIST
 •  
  BILL OF LADING (B/L)
 •  
  INVOICE
 •  
  PACKING LIST
 •  
  AIR WAYBILL (AWB)
การส่งออกสินค้าบางประเภท จำเป็นจะต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้สำหรับเดินพิธีการศุลกากรที่ประเทศปลายทาง
เราจะจัดเตรียมเอกสารให้ท่านเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้
 • เอกสารรับรองการรมยาไม้ Fumigation Certificate : ใช้สำหรับการส่งออกสินค้าที่ทำจากไม้ และลังไม้
 • เอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Certificate of Origin (C/O) : สำหรับสินค้าที่เป็นผ้า (ส่วนมากสำหรับส่งออกสินค้าที่ทำจากผ้าไปประเทศในแถบยุโรป)
 • เอกสารรับรองสุขอนามัยพืช Phytosanitary Certificate : สำหรับสินค้าการเกษตร เช่นต้นไม้ และสำหรับสินค้าที่ทำจากไม้ ที่จะนำเข้าประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ISF Filling Form for USA : สำหรับทุกชิปเม้นท์ที่ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกาทางเรือ
 • AFR Filling Form for Japan : สำหรับทุกชิปเม้นท์ที่ส่งออกไปญี่ปุ่นทางเรือ

การส่งออกสินค้าบางประเภทออกจากประเทศไทย จำเป็นต้องมีใบอนุญาตส่งออก ซึ่งทางเราสามารถช่วยประสานงานในการจัดทำได้ ตัวอย่างเช่น การส่งออกโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุออกนอกประเทศไทย (Antique Export Licenses)เป็นต้น


 

 

 

 

 

CHIANGMAI PACKING AND SHIPPING

Head Office :Baan Tawai   299/8 Mu 2 T. KhunKong  A.Hang Dong, Chiang Mai Thailand
Ware House :Baan Tawai   299/8 Mu 2 T. KhunKong  A.Hang Dong, Chiang Mai Thailand
Tel: 66-087-1923384,66-063-2184000 Mobile : 66-063-2184000 e-mail:chiangmaishipping@hotmail.com

MSN:chiangmaishipping@hotmail.com  time :08.00am -17.00pm daily

Copyright 2005 Chiangmai Shipping and Packing Co.,Ltd. established Since Jan 1, 1990. Designed by Rachada Srepaotong